Fil de navigation

Nou te pwomèt nou anpil dokiman sou mouvman kominis nan peyi d’Ayiti.

Nou pwomèt nou pou nou menm" Nouvo Pati Kominis" maksis leninis ( NPCH) ML gen pou di nou kibo

mo kominis pase pou l rive nan peyi dAyiti. Pi rèd, nou pwomèt pou bay non moun

sa  ou ben moun sa yo. Nap chache e nap vini sou do piye n ak dokiman.

Nou kite dokiman sa a, jan l te parèt depi 1984 la.

Nap remèsye kamarad ki voye dokiman sa yo pou nou.

INTRODIKSYON

 

Edisyon "Idées Nouvelles, Idées Prolétariennes" ap mété you nouvo liv déyo pou Komité Ini-té-Lit-Inité. Liv sa-a gin ladann teks Komité a té prézanté, ak

 

mésaj li té résévoua nan kad souaré politiko-kilitrel Komité a té oganizé dimanch 10 jin 1984 nan Nouyok pou komémoré 50 ané lit mouvman kominis ayisyin an

 

minnin, rivé jounin jodi-a.

 

1934-1984: Sa fè  50-tan dépi kominis ayisyin yo ap travay, malgré difikilté yo rankontré,
é ak tout féblès yo, pou yo atinn you objéktif: chan-jé sosyété ayisyèn lan, fè li débouché
sou you sosyété san klas, san ésplouatasyon. Tankou Komité Inité-Lit-Inité rivé montré li,
komémoré 50-tan batay sa-yo  gin you gro inpotans  pou nou-minm, kominis ayisyin.  

    a)Li  pèmèt fè,yon chita ansanm ak  dot  révolisyonè  ak  progrésis  yo, ak patriyot  konsékan yo, pou  réfléchi sou dévlopman  mouvman an, aprann dé pratik pasé  yo, gadé pèspektiv dévlopman yo
a.yo, gadé pèspéktiv dévlopman yo.                                                                            b)Li pèmèt nou-minm kominis, nou pousuiv you travay ki gin you gro inpotans: ralyé pi plis patriyot ak progrésis; konsolidé inité ak yo pi plis toujou. Pou sa fèt, nou doué travay pou yo konnin mouvman an pi plis posib. Komémorasyon an pèmèt sa tou

    c)Li pèmèt kontinyé travay nou pou nou kon-trékaré léplis posib pratik antikominis yo ap fè pou éseyé izolé kominis yo épi éséyé anpéch  kan pèp la ini têt li.
Toua objéktif sa-yo, Komité Inité-Lit-Inité ap travay pou atinn yo gras aktivité 1-ap ogani-zé pou komémoré 50-tan an. Nan kad éfo ki doué fèt pou kontinyé ak pou konsolidé travay Komité Inité-Lit-Inité rivé fè a, Edisyon "Idées Nouvelles, Idées Prolétariennes" ap kontribyé nan difizé lidé ki té parèt nan souaré komémorasyon an. Avèk nouvo liv sa—a, révolisyonè yo, patri-yot yo, progresis yo ap ka ginyin diféran teks yo nan min yo. Sa va bay baz pou pousuiv réflék-syon. Sa va bay baz pou yo konprann pi byin po-zisyon Komité Inité-Lit-Inité té pran yo. Sa va bay you pi bon baz pou dot kanmarad pran pozi-syon sou sa Komité Inité-Lit-Inité di yo, kriti-ké yo. Konsa, youn ap aprann nan mïn lot pi plis. Inité nan pami nou ap vi-n pi solid.
Kifè, jan léktè yo ka ouè, piblikasyon teks yo rantré nan kad pratik nésésè pou bay ané a karaktè li doué ginyin an. Se atikilasyon diféran pratik otou 50-tan an k-ap pèmèt atinn objéktif maksimom nou ka vizé yo, objéktïf maksi-mom nou doué vizé yo.
Kankou pou dot teks nou pibliyé, nou doué présizé, nouayo kominis k-ap dirijé Edisyon "Idées Nouvelles, Idées Prolétariennes" la dako globalman ak pozisyon ki parèt nan teks Komité Inité-Lit-Inité yo.
1934-1984: 50 ané lit. An 1984, batay la fèk komansé. N-ap rantré nan you moman istorik koté kriz péyi-a ap travèsé a ap vi-n pi fon toujou. Min an minm tan, potansyèl lit mas-yo ap vi-n pi gran. Lit ak soulèvman popilè k-ap sékoué péyi a montré sa klèman.
a.    b)    Pou dévlopman total lit popilè yo, kominis yo doué rivé ranpli roi yo ak tout détèminasyon yo. Pou yo ranpli roi yo, yo doué tiré léson nésésè yo apati pratik pozitif ak négatif mouvman kominis ayisyin an fè pandan 50 ané sa-yo. Li nésésè tou, yo aprann de tout éspéryans proléi.irya in-tènasyonal la. Li nésésè tou, yo aprann dé mas popilè yo, an patikilyé dé prolétarya-a. Sou baz léson sa-yo, y-ap rivé vansé 2 pyé fèm nan pratik pou inplanté nan lit mas-yo, kontribyé nan dévlopman yo ak nan travay pou konstoui oga-nizasyon otonbm mas yo, an patikilyé prolétarya a. Nan lit mas yo, é apati lit mas yo an patikilyé prolétarya-a, y-ap ka konstoui pâti révolisyonè prolétarya-a; y-ap ka konstoui bganizasyon avan-gad prolétarya-a k-ap gin pou gidé lit prolétarya-a ansanm ak rès mas popilè yo jiskaské yo pran pouvoua-a. Se oganizasyon avangad

1934-1984: 50 ané lit. An 1984, batay la fèk komansé. N-ap rantré nan you moman istorik koté kriz péyi-a ap travèsé a ap vi-n pi fon toujou. Min an minm tan, potansyèl lit mas-yo ap vi-n pi gran. Lit ak soulèvman popilè k-ap sékoué péyi a montré sa klèman.
Pou dévlopman total lit popilè yo, kominis yo doué rivé ranpli rol yo ak tout détèminasyon yo. Pou yo ranpli rol yo, yo doué tiré léson nésésè yo apati pratik pozitif ak négatif mouvman kominis ayisyin an fè pandan 50 ané sa-yo. Li nésésè tou, yo aprann de tout éspéryans prolétarya in-tènasyonal la. Li nésésè tou, yo aprann dé mas popilè yo, an patikilyé dé prolétarya-a. Sou baz léson sa-yo, y-ap rivé vansé 2 pyé fèm nan pratik pou inplanté nan lit mas-yo, kontribyé nan dévlopman yo ak nan travay pou konstoui oga-nizasyon otonbm  mas yo, an patikilyé prolétarya a. Nan lit mas yo, é apati lit mas yo an patikilyé prolétarya-a, y-ap ka konstoui pâti révolisyonè prolétarya-a; y-ap ka konstoui oganizasyon avan-gad prolétarya-a k-ap gin pou gidé lit prolétarya-a ansanm ak rès mas popilè yo jiskaské yo pran pouvoua-a. Se oganizasyon avangad sa-a k-ap asiré diréksyon nésésè prolétarya-a, sel klas ki kapab itilizé maksis-léninism la kom zam indis-pansab pou lit révolisyonè mas yo rivé vansé jiska laviktoua total sou tout esplouatè yo.
1934-1984: 50 ané lit. Malgré limit pratik ki fèt yo ginyin, lit yo chajé ak léson. Se nou ki pou tiré yo. Teks sa yo, ansanm ak dot teks n-ap gin pou pibliyé, ap bay plis baz pou tiré léson sa yo.
1934-1984:  Lit yo vansé.  Mouvman an vansé!
Nan ané 1984 la, ann levé drapo rouj kominis yo pi ro é pi byin.
Ann travay pou you mouvman kominis intranzi-jan, solid, konbatif!
VIV MAKSIS-LENINISM LA !
VIV LIT PEP AYISYIN AN ANBA DIREKSYON PROLETARYA A!
VIV INTENASYONALISM PROLETARYIN AN !
NOUAYO KOMINIS K-AP DIRIJE EDISYON "IDEES NOUVELLES, IDEES PROLETARIENNES"

PREMYE INTEVANSYON KOMITE INITE-LIT-INITE
Komité Inité-Lit-Inité ap salyé tout patriyot ak progrésis ki la-a ave nou asouè a. Kankou li té parèt nau trak nou fè sikilé pandan dènyé séminn ki sot pa-sé yo, nou-m i n m nan Komité Inité-Lit-Inité té pansé li nésésè nou oganizé sé-ri aktivité sa yo pou komémoré 50-tan batay kominis ayisyin-yo minnin dé 1934 k a jodi-a, pou kontribyé nan lit mas yo doué m i n n in pou rét i ré têt yo nan és-plouatasyon ak oprésyon y-ap sibi a. Min an minm tan, nou-minm nan Komité Inité-Lit -Ini té, nou pa-t ouè pou nou ta gin you dêmach koté nou ta annik ap bat lés-t omak nou, fè apoloji. Nou té ouè t ou, li nésésè tiré lé son pozitif ak négatif dé 50 ané lit sa-yo. Se poutèt sa nou oganizé 2 kalité aktivité: Jodi-a nou gin souaré politiko-ki1tirèl la. Dimanch prochin* n-ap ginyin you konférans-déba.
1934-1984: Nou di se 50 ané lit. Min doué di 2 mo sou ki kalité lit, lit ki sa.

Nan péyi nou, Ayiti, é nan divès lot péyi koté gin klas ésplouatè, klas és-plouatè sa yo met é sou pyé you pakèt aparèy pou yo anpêché mas-yo ouè klè nan sitiyasyon yo yé a. Yo mété sou pyé you pakèt aparèy pou mistifyé mas yo. Youn nan travay aparèy sa-yo, se fè san rété you propagann antikominis. Poukisa? In-bin dépi kapitalism la parèt sou te a, li parèt ak 2 klas antagonik, sètadi 2 klas ki tankou lèt ak sitron: boujoua ak prolétè. Sou. you fbm ou sou you lot, dé-pi 2 klas sa yo té parèt ansanm, youn ap goumin ak lot. Sou you bb, boujouazi a ap éspl ouaté, oprimé klas ouvriyè a. Sou you lot bb, klas ouvriyè a ap goumin pou raché dé doua, 1-ap goumin pou soti anba ésplouatasyon. Tou 2 klas yo gin konsép-syon yo dé jan yo doué bâti sosyété a.
• Boujouazi a ouè you sosyété koté gin éspl oua tasyon nan péyi koté 1-ap dominé yo. Eli ouè tou pou li dévlopé têt li, louvri zèl li. Dépi li gin fbs nan chin-manjé-chin an, li ouè pou 1-al dominé lot péyi. Nou ka sonjé sa boujouazi ayi-syèn la ap remet lakay, sa boujouazi et ranj è a ap remet isit, é sa boujouazi isit la al remet lakay nou.
• Klas ouvriyè a, prolétè yo, sou you lot bb, yo-minm tou, yo gin you konsép-syon pou sosyété a. Se sa yo rélé kominism la: you sosyété koté pap gin klas ankb, you sosyété koté pap gin ésplouata-syon ankb, you sosyété koté ap gin abon-dans.
Nou konnin, gin moun ki kouri di kon-sêpsyon sa-a se itopi, se you rèv. Moun sa-yo, n-ap di yo réfléchi ti goût, pas-ké an 1915, si yo té di yo moun ap gin pou al nan lali-n, yo t-ap di se itopi tou, se rèv. Min lavi-a montré, lèzàm pasé dé avyon ak élis, djèt, j ouk yo rivé konstoui satêlit, jouk yo rivé al nan lali-n. N-ap di, .fénomèn sosyo yo tou, se you réyalité yo ka, é yo doué étidyé. E si yo étidyé yo, se pou fè yo vansé, ^ se pou transfbmé yo. E se la tou, n-ap di kominism lan, se pa you rèv, ni you itopi. Se you projè sosyété ki gin baz li nan ékzistans you klas sosyal: prols-tarya a. Se you projè sosyété lit dé klas k-ap déroulé nan 1émonn yo gin pou débouché sou li. Min, minm jan ak tout lot fénomèn nan 1émonn, chimin k-ap min-nin nou îadan 1i-an pa trasé anliy douât. Se you chimin pi in zigzag, li pi in déviré, li gin minm dé gro bak Iadan li. E tou sa konprêyansib. Se léson y-ap tiré dé tout lit ki minnin yo k-ap pèmèt fi-n bâti têyori ki pou gidé prolétarya-a jouk li rivé nan kominism lan. Klas dominant yo vie fè kouè kalité lidê sa-yo se dé bagay drbl . Nou-minm, nou konnin se pa vré, paskê nan tout travay k-ap fèt, nan tout pratik k-ap fèt, nan tout lit, gin ère, gin rékt i f ikasyon - é sa valab pou lit k-ap minnin a kominism la tou.
Nou sot di kominism lan gin baz li nan prolétarya-a, nan klas ouvriyè-a. Nou di tou, pou rivé nan kominism lan, ginyin you têyori k-ap gidé prolétarya-a, ê fbk têyori sa-a kontinyé dévlopé. Têyori sa a, se sa yo rélé maksis-léninism la. An-pi 1 moun konn kouri di nou pa bézouin têyori sa-a, se you "têyori inpbté, li pa bon pou Ayiti." Min pou tan, a okinn moman, moun sa-yo pa janm mandé têt yo ki bb matématik yo té étidyé lékbl la sot i. Poukisa yo pa di se inpbté yo inpbté li? Moun sa-yo pa janm mandé ki koté modèl rad y-ap mété sou yo a sot i . Sa ta doué fè nou réfléchi plis. Poukisa se sou têyori k-ap minnin a kominism la y-ap /râpé fb konsa? Inbin, gin 2 rézon:
- Tou dabo, y-ap éséyé montré "li pa bon, se inpoté yo inpoté li", pou yo ka rété ak sa ki souadizan nasyonal la; sè-tadi, nouarism la ansanm ak d i v è s lot têyori k-ap sévi intérè klas dominant yo.
- Lot rézon an, sèké jistéman, téyori maksis-1éninis la pa inpoté ditou. Anfèt prolétarya-a pa you klas ki izolé nan you ti péyi. Se you klas ki étann li atravè 1 émonn. E lit tout prolétè sou latè fè you sel. Se you sel téyori ki ka, é ki doué gidé li. Klas dominant yo ap éséyé maské sa pou divizé prolétè yo. Modod kominis yo ki di : "Prolétè tout péyi mété têt ansanm", se modod sa-a klas dominant yo ap éséyé krazé.
Ti kras nou di la-a déjà montré nou nésésité nou pa asépté sa klas dominant yo ap di-yo pou lavérité. Ti kras nou di la-a montré nou nésésité nou éséyé ouè pi klè nan sa kominism lan y£. Sa bgani-zasyon kominis yo ap défann. E poukisa atravè 1émonn anpil moun bay vi-yo pou défann li konsa.
1934-1984: Sa fè 50 ané dépi nan péyi nou gin moun ki kanpé pou défann 1 idé kominis yo. An 1934, Jak Roumin ak dot kanmarad té mété sou pyé you prémyé oganizasyon politik ki té ouè sel solisyon pou mas yo soti nan sitiyasyon yo yé, se aliénâtiv kominis la. E yo komansé bâti altènativ sa-a. Yo fondé oganizasyon yo té rélé "PATI KOMINIS AYISYIN" an. Dépi le sa-a rivé jounin jodi-a, gin Ayisyin k-ap goumin pou kaba ak éspl oua tasyon. Gin Ayisyin k-ap goumin pou mas yo kon-prann lavi yo san okinn mistifikasyon, épi rivé chanjé lavi sa-a. Dépi le sa-a t ou, gin Ayisyin k-ap chèché méyè moua-yin pou yo rézisté anba réprésyon léta rêyaksyonè k-ap défann intérè klas dominant yo ak inpéryalis yo ap fè sou yo, pasé yo mété yo bo koté mas yo. Se vré, projè sosyété kominis-yo ap défann lan,projè y-ap travay pou réyalizé a,li mandé anpil. Min dépi an lagan, kominis yo toujou konsyan chimin yo chouazi a difisil. Min yo konsyan tou, se li k-ap débouché sou 1imyè pou mas yo. Se îi k-ap débouché sou you Ayiti réyèlman indépandan k-ap ka viv alafindèfin, kot-a-kot ak lot pèp yo nan kad you intènasyonali sm prolétaryin, konbatif, jouk yo débouché sou you sosyété nef ki kouvri  tout te a, you sosyété kominis.
Oui, anpil kanmarad tonbé. Min drapo rouj yo t-ap pote a pa tonbé atè, 1i pa janm tonbé atè, é li pa-p janm tonbé. Koz kominism la jis. Ann goumin ne talé pou nou atinn objéktif nou yo! Ann pote drapo tout kominis ayisyin yo kité pou nou an! Ann levé li pi ro, é pi byin!
ABA TOUT ESPLOUATASYON !
VIV YOU IMANITE KI PA LAN CHINN ANKO !
VIV YOU IMANITE KOMINIS ! ! !

DEZYEM INTEVANSYON KOMITE INITE-LIT-INITE
Komité Inité-Lit-lnité bay komémora-syon 50 ané lit pou dévlopman mouvman kominis ayisyin an 2 inpbtans. Tou dabb nou té pansé se té you moman pou nou té éséyé touché, pa diféran mouayin nou ka-pab, pi plis patriybt ak progrésis, fè yo konnin sa mouvman kominis ayisyin an réprézanté, é sitou kontinyé travay-nou pou nou kontrékaré, nan limit kapasité nou, t ravay tout antikominis yo ap fè san rété dépi mouvman-an parèt pouint têt li-a. Min anplis dé sa, nou té pansé tou, se té you moman pou nou fè you chi-ta pou gadé sa 50-tan sa-yo remet, ki léson nou doué tiré dé pratik tout kominis ki bay vi-yo, osnon moso nan vi yo, sou you fbm ou you lot, ak tout détèmi-nasyon yo osnon ak dé gro limit, pou té pèmèt mouvman kominis ayisyin an dévlo-pê.
Nou konsyan 2 aktivité nou bganizé yo pap pèmèt kouvri tout bagay ki té gin pou kouvri yo. S£ atravè pratik global nou, n-ap ka kontinyé t ravay ki fèt nan 2 aktivité yo ( t ravay ki se, dayè, kon-t inyé prat ik nou té kbmansé dépi kèk ané). Malgré t ou, nou konsidéré késyon 50-tan an nan otonomi li, é nou té pansé doué gin dé pratik ki fèt an lyézon ak 50-tan sa-yo dirèktéman. Apre 2 aktivité nou bganizé nan moua jyin an n-ap rai bganizé dot aktivité sou 50-tan an nan moua oktbb k-ap vini an. Sa ap pèmèt pousuiv t r a v a y-la é bay ané-a karaktè nou doué ba-li a.

1934-1984: Nou di se 50-tan lit! Oui, se 50-tan lit. Apati pratik set in nasyo-nalis té fè nan mouvman nasyonalism ki te dêvlopê pandan okipasyon amérikèn la, set in nan nasyonalis yo ki té chouazi kbz mas-yo té rivé ouè yo doué al pi louin pasé nasyonalism la. Yo té ouè nésésité pou yo fè you analiz syantifik réyalité péyi-a, yo té ouè analiz sa-a t-ap bay baz pou yo fè dé pratik nan in-térè réyèl mas-yo. Se sa ki minnin yo fbmê PCH (Pâti Kominis Ayisyin) a, é pi-bliyé "Analiz Chématik 32-3U" ki se prê-myé analiz réyalité ayisyèn la ki fèt nan you pèspêktiv maksis. Nou kapab di sa-a, se té prémyé pa-yo ki té fèt. Prê-myé pa nan you chimin ki long. Prémyé pa nan you lit: lit pou libérasyon pèp ayisyin an anba d i r é k s y o n prolétarya-a. Prémyé bganizasyon kominis sa-a te pèmèt pozé problèm péyi-a nan you lot optik, é nan konjonkti péyi-a t-ap trave se a, li patisipê nan plizyè lit. "Analiz Chématik 32-3t4", la pou sévi témouin. PCH-la te kontrékaré oryantasyon n o u a r i s ki t-ap mistifyé mas-yo. PCH la k r i t i k é opbtinism ki té ékzisté nan lot bganizasyon ki te rélé "Réyaksyon Démokratik". Se PCH sel ki té rivé kbmansé défann in-têrè réyèl mas-yo, an patikilyé prolétarya-a. Min nou doué rékonèt, prémyé PCH la té gin dé gro limit. Li té rété fèmin nan kad dé pratik ki té plis intéléktyèl ak légalis. Li pat rivé fè ko ak mas-yo. Militan li-yo pat rivé ronp ak klas ori-ji-n yo pou yo ta v-al patisipê nan lit mas-yo, nan kad you 1 iy ki ta v i-n pi kb-rèk chak j ou paskê yo mété an aplikasyon kritik ak otokritik. Se. sa ki pral és-pliké, malgré tout mérit prémyé kominis sa-yo, bganizasyon yo té mêté sou pyé a
pa   rivé   siviv.
Min sépandan, mouvman-an pat mouri. Malgré PCH la té pratikman disparèt, ko-minis ayisyin yo té toujou kontinyé san-ti nésésité you bganizasyon kominis. Se A on sa, nan konjonkti 19k5-19k6 la, y-ap rélansé pratik bganizé kominis yo avèk 2 nouvo bganizasyon: y ou lot PCH (Pâti Kominis d-Ayiti), ak PSP (Pâti Sosyalis PopilèJ. Dé 19b5 a 195b, mouvman an ap rélansé. Min la ankb, li pap dépasé gro limit ki té ginyin yo. Se sa k-ap ésplï-ké bganizasyon sa-yo ap disparèt tou. Se an 1959, kominis yo pral rivé régroupé yo, rélansé pratik yo ankb.
Ant 1959-1965, n-ap gin 2 nouvo bganizasyon: PEP (Pâti An tant PopilèJ ak PPLN (Pâti Popilè Libérasyon NasyonalJ. Nan pérybd sa-a, nou té jouinn dé mil i tan kominis ki té pa t i s ipê nan d i f é r a n lit, sou diféran fron. Malgré liy éroné 2 bganizasyon sa-yo, malgré ère yo, se kominis yo, an tank é k o u r a n politik, ki te rivé joué you rbl . Yo té prézan nan lit étidyan yo, é nan dévlopman pratik nan milyé étidyan ak élèv lékbl yo. Yo joué you rbl nan grèv étidyan yo an 196l. Se yo ki lakbz anpil jen rivé dévlopé kon-syans yo, é yo joué you rbl nan dévlopman "1 'UNEH" (Inyon Nasyonal Etidyan Ayisyin J, kit se nan pérybd UNEH té légal, kit se nan pérybd li vi-n klandêstin. Gin dé kominis ki té prézan nan lit pou dévlopé mouvman sindikal la, é yo té prézan t ou nan set in lit klas ouvriyè a t-ap minnin. Yo té prézan nan mouvman kiltirèl la. Yo joué you rbl nan "Karako Blé", "Lanbi", "Vaksi-n", etc. Nou doué raplé, pérybd sa-a, se pérybd Fransoua, Divalyé t-ap fë gro réprésyon sou mas yo ak sou fbs progrésis yo. Sépandan réprésyon an pat ni kaponnin, ni bloké pratik kominis yo. Kominis yo té rivé dévlopé pratik yo malgré réprésyon an. Min nou doué di, pratik sa-yo pat jénéralizé. Oryantasyon révizyonis ak opbtinis 2bganizasyon y o pat p émet prat ik sa-yo gin tout rantabilité yo té ka ginyin. 2 bganizasyon sa-yo pat rivé pâti dé pratik yo pou réyalizé inplantasyon nan mas yo. E, nan' sètin ka, prézans yo té gin dé éfè négatif sou sètin pratik, an patikilyé se té éfè négatif séktarism 2 bganizasyon sa yo sou lot pratik yo. Malgré t ou, j an nou di-a, antanké kouran, se sel kouran ki té gin you sètin prézans ak you sètin apô. Jan nou ka ouè, lan ka sa-a ankb, té gin lit malgré difikilté yo. Kontrè-man a sètin moun ki vie fè kouè dépi 27-tan, se an 1970-80 Ayisyin kbmansé gou-min, nou-minm nou di si gin moun ki té ozé goumin nan moman ki pidifisil yo sou gouvènman Divalyé yo,sé byin kominis yo, progrésis yo, patriybt yo. Min nou di tou, nou rékonèt lit sa-yo té gin dé gro 1imit.
Pou  nou-minm,   dé    1934  a   1965,    mouvman kominis  ayisyin   an   té   toujou  gin  you  ma-ladi   k-ap  dévoré   li   ak   fbs:   se   opbtinism lan.     E   nan   pérybd    1959-65   lan,    malgré tout    pratik    ki    fèt,   malgré    tout   lit   ki minnin,   opbtinism  lan    te    trè   fb   é   li   té pran you   fbm    sistématizé    nan   1iy PEP ak PPLN   lan:      se   sa  yo   rélé   révizyonism mo-dèn   la.   Sètadi,   minm  si   dirijan   bganizasyon   sa  yo   t-ap  di  yo   se  maksis-1 énini s, an   réyalité 'yo    té   fouré  maksis-1éninism la   nan pbch  yo pou   yo   vi-n    ak   révizyon, défbmasyon maksis-1en inism  la.    Ma 1 g ré gro    réprésyon   yo    t-ap    sibi   an,   yo   t-ap kontinyé   fè moun  kouè   se pasifikman  mas yo ka pran pouvoua-a. Se nan kad légalité boujouaz la yo te oué y-ap boulé. Ki-donk, konsépsyon yo té ginyin pou pratik yo té légalis. Sa fè yo pat ka gin strikti nésésè pou fè fas a réprésyon an. Konsépsyon yo dé pratik nan klas ouvriyè a, se té manèv, é sa té anpéché yo t ravay pou pèmèt lit yo dévlopé pi byin. Anplis dé sa, yo pat rivé apliké prinsip kritik ak otokritik anndan oganizasyon yo. Tou sa éspliké, olyé yo té amélyoré pratik yo , se anfonsé yo t-ap anfonsé yo pi plis nan pratik éroné yo. Si opbtinism la te ka ékzisté ak fbs anndan oganizasyon sa konsa, se poutèt nati oganizasyon sa minm. Anfèt, minm si yo té réklamé yo dé kominism la, minm si avèk pratik yo yo édé nan dévlopman mouvman an, oganizasyon sa-yo té rêté dé oganizasyon ki fb-mé dé fa son prinsipal ak dé tiboujoua, é oganizasyon sa-yo pat gin you liy ki té ka pèmèt yo soti nan tiboujouazi a pou fè ko tout bon ak prolétarya-a. Okontrè, liy yo-a té korésponn anpil ak intérè tiboujoua yo ginyin nan sosyété a. Liy yo-a t-ap charyé you séri pozisyon politik tiboujoua. Le nou konsidéré intérè pro-1étarya-a, nou ka di liy la té éroné é li lakbz anpil patriybt, progrésis ak révol isyonè mouri, san yo pa rivé bay you pi gro kontribisyon. Se karaktè oganizasyon sa-yo, ansanm ak liy yo-a ki éspliké tou, yo té byin chita nan mouvman révol isyonè intènasyonal la. Se sa-k te éspliké tou, chef rêvizyonis yo onivo intènasyonal té ka infliyansé oganizasyon sa yo. Se sa-k té éspliké bgajiizasyon sa yo té annik lagé ko yo nan pyé gro oganizasyon rêvizyonis yo ak péyi rêvizyonis yo onivo intènasyonal. Min, tankou pou tout lot fénomèn, "you bagay ki youn ka divizé an 2".* Dévlopman mouvman kominis ayisyin an bazé sou kontradiksyon ki nan mi tan mouvman an. Se kontradiksyon sa-yo ki minnin li divizé le gin 2 liy kontradiktoua.
Nou-minm, nou bay ané 1963 a you gro inpbtans. Se paské se an 1963, andédan mouvman an, you lit inpbtan kbmansé minnin. Se an 1963, set in militan kominis ayisyin kbmansé travay k-ap pèmèt kbmansé rétiré opbtinism k-ap bloké dévlopman mouvman-an. Se an 1963, nou ginyin pré-myé vag lit antirévizyonis yo. Lit sa yo t-ap dévlopé a you moman trè difisil. Se te moman koté aparèy réprési f (t ont on ma-kout yo, lamé a) t-ap ogmanté réprésyon li kont tout progrési s ak kominis yo. Se nan kondisyon difisil sa yo, anndan péyi a minm, kominis antirévizyonis yo té rivé bgan i zé yo pou bay 2 oganizasyon: "Fran Tiré" ak FNR (Fron Nasyonal Rézis-' tans). An minm tan, yo t-ap kontinyê li-tê kont liy PEP-PPLN lan ki t-ap minnin mouvman an nan you fayit. Pou nou-minm, débu lit antirévizyonis yo se dézyèm gro moman nan vi mouvman an. Se moman sa-a ki lansé you mouvman maksis-îeninis sou dé nouvo baz. Nouvo mouvman sa-a pat izolê parapb a sa ki t-ap pasé onivo intènasyonal. Li té sibi, pa ékzanp, in-fliyans mouvman révolisyonè latino-amé-rikin yo. Li té sibi infliyans mouvman maksis-1eninis la ki t-ap van se nan lit kont révizyonism la onivo intènasyonal. Nouvo mouvman sa-a té fè pâti dé mouvman révolisyonè latino-amérikin an, an minm tan you séktè ladan li t-ap t ravay pou
*Sé you tèz matéryalis dyaléktik Léni-n rélé hle dédoublement de l'un en ses éléments", é ké Mao té popilarizé sou fom "un se divise en deux."
Sa nou di la-yo, se kèk aspè nan dé-vlopman révizyonis yo an Ayiti. Nou doué di tou, kouran sa-a rivé ranfbsé têt li nan dis dènyé ané yo. Pou konprann ran-fosman kouran sa-a, nou doué di kounyé-a 2 mo sou dévlopman maksis-1éninis yo.
Jan nou té di-a, dépi an 1963, ak lit antirévizyonis la, gin y ou mouvman mak-sis-léninis ki té komansé lansê sou dé nouvo baz. Nou byin di, komansé lansé. Pouki nou di "komansé" a? Anfèt, mouvman maksis-1eninis la té lansé min li té lansé ak dé gro limit, dé gro kontradik-syon. E limit sa-yo pral pézé 1 ou nan dévlopman li. Kontèks politik li té lan-sé-a ap pézé 1 ou nan dévlopman li. Mouvman maksis-1eninis la lansé nan you moman réprésyon égi, li lansé nan you moman fé-blès. Militan yo ki té kontribyé nan lansé 1i-a té gin gro difikilté kinbé andé-dan péyi-a. An minm tan, féblès kay an-pi 1 ladan yo té éspliké yo pran nan vag émigrasyon ki t-ap dévlopé nan pérybd la. Tou sa fè mouvman maksi s-1 énini s la té trè fèb nan débu li anndan péyi-a. Li pat rivé konsolidé-1 politikman ak idéyo-lojikman. Li pat rivé ofri anpil moun ki t-ap parèt, altènativ konsékan ki té né-sésè pou moman-an. Anplis dé sa, ak vi-raj militari s opbtinis PEP-PUDA a, anpil révolisyonè tiboujoua té lagé kb-yo nan bganizasyon sa-yo. Tou sa té limité dévlopman mouvman maksis-1éninis la anpil. Min malgré t ou, li té dérapé, é li kon-tinyé ékzisté. Lavi-li, se you lit, you lit séré ténan kont anndan li, opbtinism lan ap réparèt tèt-li ak fbs tout tan.
Se nan sitiyasyon sa-a mouvman an vi-n fè you dévlopé nan émigrasyon an. Anpil nouvo régroupman fèt. Nouvo régroupman sa-yo pat i sipé nandiféran pratik nan émigrasyon an, yo édé nan dévlopé mouvman an. Min yo-minm t ou, yo té toujou ap pote infliyans idéyoloji ak pozisyon politik tiboujoua yor Sa ralanti dévlopman mouvman an anpil? Min malgré tou, se yo ki té rivé travay pou dévlopé you mouvman progrésis ant i-inpéryal i s nan émigrasyon an. Se pratik yo ki pèmèt dot altènativ dévlopé fas a altènativ douât ré-yaksyonè a nan émigrasyon an. Se yo ki pèmèt konsyans you bon kantité patriyot dévlopé nan émigrasyon an; Se yo ki kitê dé baz jouk kounyé-a pou dévlopé dé pratik nan intérè mas popilè yo. Min dévlopman yo tou, kontradiktoua: Gin 2 tandans ki maké nouvo mouvman maksis-1eninis la. Youn k-ap éséyé dépasé têt li tout tan, é nan sans sa-a, fè mouvman an vansé. You lot k-ap trinnin opbtinism-la anndan mouvman an. Se dézyèm tandans sa-a ki bay dé group k-al ranfbsé kouran opbtinis révizyonis la.
Jan yo ka ouè, mouvman an dévlopé li nan 2 kalité lit:
• Youn, se lit fas a klas dominant yo, lit pou pèmèt dévlopé lit mas yo. Lit sa a, se li ki fondamantal. Malgré gro réprésyon, se mouvman ki rivé opozé li dé fason konsékan a kèlkésoua réprézantan klas dominant yo. Se li ki pote pi dévan pozisyon ki plis korésponn a intérè mas yo. Se li ki fè pratik ki pi korésponn a intérè mas-yo, malgré limit yo. Sa va-lab pou dépi 29J4 rivé j ouk jounin jodi a. Jan nou te di li, nan lit sa-a, anpil kominis tonbê. Min drapo yo-a toujou ré-té kanpé fèm, dot kanmarad répran li. Responsabilité yo, se pote li pi ro é pi byin.
 

• Pou dézyèm kalité lit la, nou ka di, mouvman an dévlopé 1 i t ou gra sa lit anndan mouvman an. Lit pou kominis yo kinbé bon rout la. Lit pou fi-n présizé pi bon chimin nou doué suiv la. -Lit kont opbtinis yo ak rénéga yo. Lit kont ré-vi zyon i s yo.
Jouk jounin jodi-a nou ka di opbtinism lan fb toujou. E se paské mouvman kominis la poko rézoud tach prinsipal li-a, s è t a d i fè ko ak mas yo, édé nan pèmèt dévl opman pâti prolétaryin k-ap gin pou dirijé, inifyé lit-yo jouk yo rivé détoui aparèy d-éta réyaksyonè a gras a vyolans amé mas yo. Se la pi gro féblès mouvman an.
Nou-minm, antanké maksis-1éninis, nou pansé responsabilité nou gro; tach yo an-pi 1 é yo difisil. Nou doué tiré léson dé ère pasé yo pou nou rivé vansé tout bon vré. Jounin jodi-a, militan ki nan péyi a doué t ravay pou fè ko akmas yo, t ravay pou dévlopé ogani zasyon otonbm prolétarya a, pou prolétarya-a vi-n you fbs politik otonbm solid ankinn politisyin pa ka an-nik ap itilizé. You fbs politik solid ki konsyan dé intérè li é k-ap travay pou konstoui kan pèp la avèk alyé li yo, sè-tadi péyizan dominé-ésplouaté yo ak sou-prolétè yo, séktè nan t ibouj ouazi-a ki dé-sidé opozé yo konkrètman a klas dominant yo ak inpéryalis yo. Kominis yo doué t ravay nan sans sa-a malgré réprésyon an. Yo doué t ravay malgré diktati klas dominant yo, kit se sou gouvenman Divalyé a, kit se sou ninpot lot gouvenman ki ta vi-n kontinyé rol gouvenman Divalyé a, sou dot fom.
 
ri ve  j oue dév 1 opman
doué   tou-
Kominis ki andéyo péyi-a, yo-minm, yo doué konsyan tach prinsipal yo se ranfosé anndan an. Yo doué travay pou sa fèt dé fason konkrèt, éféktiv. An minm tan, yo doué t ravay pou plis progrésis kon-prann mouvman an é réjouinn li. Yo doué t ravay pou léplis patriybt posib konprann mouvman an é sinpatizé ak li. Yo doué travay pou pratik nan émigrasyon an dé-vlopé nan bon kondisyon. Minm si tach prinsipal la se ranfbsé anndan an, nou pa souzéstimé rbl émigrasyon an dit ou." Non doué kont ribyé nan pèmèt li rbl li doué joué an parapb a lit pèp ayisyin an.
Patriybt ayisyin, oryantasyon lan minorité jounin jodi-a. Nou dé sa, Min an minm tan, nou doué lavni réyèl péyi-nou nan intérè sel oryantasyon kominis la ki
Se     sel   oryantasyon   sa-a lavni    limanité pou  débarasé
komin is konsyan di   tou, mas yo, ka   a si-ki   ka li   dé
Globalman kominis ayisyin yo jou konsyan yo fè pâti dé mouvman kominis intènasyonal la. Mouvman kominis in-tènasyonal la li-minm, 1-ap fè /as a dé gro difikilté. Dé gro kontradiksyon ap travèsé li. Min kominis ayisyin yo doué kontribyé' nan fè fas a kontradiksyon sa yo, nan limit kapasité yo. Yo doué travay pou lyé yo ak kominis lot péyi yo, kontribyé ansanm ak yo nan travay pou konstoui you réyèl mouvman kominis intènasyonal ki débarasé tèt-li dé tout fbm opbtinism ak révizyonism.
se
ré   1 i
asi ré
tout   éspl oua tasyon   ak  dé   tout   dominasyon
you péyi  pa you   lot.
 


 
Nou-minm kominis ayisyin, n-ap travay pou dévlopé you mouvman kominis ki rivé pâti dé pratik pozitif ki fèt dépi 1934.

yo é dépasé limit yo. N-ap travay pou dévlopé y ou mouvman ki réyèlman gin y ou karaktè prolétaryin. N-ap travay pou lit mas-yo dévlopé anba diréksyon prwlétarya a, N-ap t ravay pou mas-yo pran pouvoua a é instoré diktati prolétarya-a. N-ap t ravay pou transfbmé sosyétê ayisyën lan, kit se onivo politik, kit se onivo éko-nomik, kit se onivo idéyolojik, alalimyè maksis-1éninism otantik la, sou baz és-péryans pozitif prolétarya-a fè déjà onivo intènasyonal. N-ap t ravay pou ésploua-tasyon disparèt nètalé nan péyi-a ak sou te a an jénéral. N-ap t ravay pou inité tout prolétè sou tè-a nan kad intènasyo-nalismprolétaryin an.
N-ap fè you apèl a tout progrésis yo pou yo éséyé ouè pi klè nan mouvman an, sa li réprézanté, pèspéktiv li. N-ap fè you apèl a sa ki pi détèminé yo, pou yo réjouinn mouvman an, kontribyê ' nan ran-fôsé li.
N-ap fè you apèl a tout patriybt kon-sékan yo, pou yo rivé ouè pi klè nan mouvman an, pou yo manifesté sinpati yo ak solidarité yo, an tout konsyans, ak lit kominis otantik yo ap minnin.
You sel altènativ pou sitiyasyon pèp ayisyin chanjê tout bon, se altènativ prolétaryin an!
VIV  LIT  PEP AYISYIN AN   ! VIV  INTENASYONALISM PROLETARYIN AN   ! VIV MAKSIS-LENINISM  LAN   !   ,
Ann t ravay pou you .mouvman komini s konsékan, konbatif, intranzijan ê ki dévlopé li nan lit mas-yo, anpatikilyé nan prolétarya-a.
                            MÉSAJ SOLIDARITÉ MOUVMAN POPILÈ DOMINIKIN (MPD M-L)
Se ak you kokinn joua révolisyonè n-ap sélébré ansanm ak kanmarad révolisyonè ayisyin yo, sinkantyèm anivèsè n é s a n s Mouvman Kominis Ayisyin an.
Réyalizé Révolisyon Sosyalis la, se sa projè i s t o r i k prolétarya-a. E se sel chimin ki kondi nan libérasyon total tout oprimé, é se sel chimin pou oprimé yo pran si yo vie kouri ak dominasyon tout réj im injistis sosyal yo. Projè sa-a pa pral sot i nan bel intansyon révolisyonè yo ginyin, ni t ou li pa pral sot i nan bel intansyon pèp la ki plin imilité. Projè sa-a pral sot i nan you chimin difisil ak you prosésis ki plin dan, prosésis élé-man ki pi konsyan nan klas ouvriyè a pral métê an mouvman ak d i r i j é dé fa son yo pran pouvoua politik la. Nésans Mouvman Kominis Ayisyin an montré klè, révolisyonè ayisyin ki pi konsékan yo té rivé konprann sa.
Komémorasyon 50-tan dépi Mouvman Kominis Ayisyin an parèt gin you gro, gro si-yifikasyon, non sèlman pou pèp ayisyin an ki anba mat i, min ki atousa se you pèp ki montré mil foua déjà li se you pèp ki brav. Komémorasyon sa-a gin you gro in-potans sitou pou klas ouvriyè a, déminm ké pou Mouvman Kominis Intènasyonal la, é anpatikilyé, pou prolêtarya dominikin an. Rézon an, se pas/ce lit t ou 2 pèp yo trè lyé ansanm é lit sa-yo vi-n fbmé you sel apati 2 fron lit: non sèlman poutèt Ayisyin ak Dominikin patajé ansanm you minm zilé ak you frontyè yo ba-yo pa fbs é ké n-ap ginyin pou rétiré le nou gin pouvoua politik la, min t ou, paske nou gin dé lyin étnik ak kiltirèl, san /conté you long istoua lit kont inpéryalism la ak klas dominant yo ki se lénmi tou 2 pèp yo. Se lénmi sa-yo ki istorikman toujou fè manèv pou divizé nou pou yo ésplouaté ak oprimé nou pi byin.
Ta ch bga ni zasyon mak si s-1 en in i s ay i -syin yo, se sové pi bon tradisyon dé lit gloryé pèp ayisyin an ginyin, é tach yo tou, se rivé asimilé 50-tan ékspéryans Mouvman Kominis Ayisyin an. You lot tach maksis-léninis ayisyin yo pa ka ranvoua-yé, se déklaré tout fbm opbtinism ak ré-vizyonism lagè ouvètman. Révolisyonè yo doué apliké idéyoloji prolétarya a pou me te an mouvman dé fa son fèm lit dé klas la (prolétè kont boujouaj é fè-1 débouche sou revoit tout oprimé yo pou yo pran pouvoua politik la.
Viv sinkantyèm anivèsè Mouvman Kominis Ayisyin an!
Viv initê ant rêvolisyonè ayisyin ak révolisyonè dominikin yo kont klas dominant la ak inpéryalis la!
Viv maksis-1éninism  la!
.LITE  JISKA LAVIKTOUA,   OUBYIN MOURI. NOU GIN  POU  NOU  VINK !
MOUVMAN  POPILE  DOMINIKIN,   MAKSIS-LENINIS (Sélil  Réjyonal  OTO MORALES,   Ozétazini)
Nouyôk,   9  jln  1984
                                       MÉSAJ SOLIDARITÉ *
KOMITÉ INITÉ-LIT-INITÉ AK LIT MAS-YO AN DOMINIKANI !
Nan moua avril ki sot pasé la-a, sot i 23 avril rivé 26 avril, plizyè séktè nan mas-yo pran lari an Dominikani pou protesté kont chomaj,pri manj é ak pri méd i -kaman ki monté boua. Dépi kèk tan, gin you bann atik tankou louil, diri, poua rouj, pat t ornât, pèp dominikin an pat ka rivé jouinn ankb. Tou sa, sété éfè kriz ékonomik anrajé Dominikani ap travèsé dé-pi you bann tan déjà.
Pou nou, kriz sa-a gin dé résponsab; Résponsab yo, se sistèm kapitalis la, in-péryalis yo, plis klas dominant domini-kèn yo k-ap fè sistèm sa-a mâché nan prbp intérè pa-yo sèlman.
Lé 23 avril, jou you akb ponya Fon Mo-nétè Intènasyonal (FMI) té siyin ak gou-vènman Blanko a ta pral antre an vigè, mas-yo réponn apèl grèv plizyè santral ouvriyè té 7 an se. An léspas you jou, mas yo pran lari nan dépasé 10 vil.
Sa ou tandé a, fbs réprésiv klas dominant dominikin tèlké Polis Nasyonal, Fbs Ame Dominikèn, Ponpyé, Sévis Sékrè kbman-sé kadriyé lari pou yo tiré, voyé dlo, bat pèp la. Fbs réprésiv yo non sèlman tiré sou maniféstan yo a boupbtan, min yo antre andédan kay moun pou blayi j en gason ak j en fi.
Komité Inité-Lit-Inité den on se ak tout fbs li réprésyon san manman sa-a gouvèn-man Blanko a, ansanm ak P"R"D (Pâti "Révolisyonè" Dominikin) sot fè sou pèp dominikin an. Réprésyon sa-a, se you lot prèv anplis ki montré karaktè boujoua sosyal-démokrat yo é rbl mistifikatè, rol
adousi kontradiksyon dé klas yo, y-ap ésé-, yé joué ansanm ak sosyal-krétyin yo nan épbk koté si stem kapitalis la ap trave se kriz ki pi long ki janm souké-1 la.
Réprésyon sa-a mété a klè, you foua dé plis, détèminasyon klas dominant ré-yak syonë yo pou itilizé nan avant a j yo démokra si boujouaz la (kidonk, diktati sanginë kont pèp la) nan avantaj politik yo, pou anyin pa chanjé.
Komitê Inité-Lit-Inité ap solidarizé li ak lit pèp dominikin an ap minnin an-ba réprésyon, kit se pou li chèché you méyè lavi pou pitit li ka manjé, al lé-kbl, jouinn mêdikaman; kit se pou li gin doua konstoui bganizasyon dé klas k-ap pèmèt li minnin prbp lit pa-1, nan in frère pa-1 pou dé chanjman rêyèl.
Dominikani ak Ayiti, se 2 pêyi frè ki patajé you minm zilé ê ki anba dominasyon inpéryalis yo, an patikilyé anba dominasyon inpéryalis amérikin? Jounin jodi-a, pi gro kontribisyon révolisyonè ayisyin yo kapab pote bay lit pèp dominikin an, se travay pou dévlopé lit pèp ayisyin an, an kobdinasyon ak dévlopman lit pèp dominikin an. Sa valab t ou pou révolisyonè dominikin yo sou bb pa yo. Pou nou-minm kominis, youn nan kontribisyon indispan-sab nou doué pote, se konstoui bganizasyon maksis-1éninis k-ap ka , non sèlman gidé lit mas popilè-yo, min t ou asiré aplikasyon intenasyonalism prolétaryin ant 2 pèp yo. Sa valab tou pou kominis dominikin yo.
Komitê Inité-Lit-Initê ap fè bganizasyon révolisyonè konsékan dominikin yo, kanmarad maksis-1éninis ak pèp dominikin an konnin se ak you vêritab éspri solidarité militant Komitê Ini t é-Li't-Ini té té rété okouran événman ki sot pasé nan moua avril la an Dominikani. Komitê Ini-té-Lit-Inité apiyé san-pou-san lit éspon-tané sa-yo 'ki pote you bann pronmès pou dévlopman lit révolisyonè an Dominikani.
Gin dé bagay ki ta doué fè diféran mi -lit an révolisyonè ak progrêsis tou 2 pé-yi yo réfléchi. Se:
Prémyèman, dépi mas yo ap van se nan lit yo, y-ap gin pou konfronté réprésyon pi bri tal la.
Dézyèmman, pa gin voua pasifik pou rivé a sosyalism la.
Touazyèmman, li nésésè pou bganizasyon konsékan yo démaké yo pi plis toujou dé sosyal-démokrat yo, dé gbch ponpyé révi-zyonis ak opbtinis la. Si nou gadé rbl gbch sa-a joué pandan tout événman yo, san konté rbl yo t-ap joué dépi 3-zan avan sa, se you léson pou yo kinbé kont dé li.
Nan épok inpéryalism la ap pou ri pi plis chak j ou, li vi-n pi dan j ré. Nan épbk sa-a, dévlopman lit révolisyonè a doué kinbé kont dé karaktè dé klas léta boujoua a.. Dévlopman lit révolisyonè a pa ka bazé li sou lêgalism ak éléktora-lism. Li pa ka apiyé li sou la loua boujoua yo fè pou mistifyé mas yo. "Lagè patriyotik" 1965 ki té fèt an Dominikani a doué sévi fbs révolisyonè ak fbs progrêsis yo dé léson yo pa doué bliyé: Inpéryalis yo ak tout tyoul yo pa vie chanjman. Mas yo, yo-minm, bézouin chanjman. Fb maksis-1éninis yo konsyan dé kontra-diksyon antagonik sa-a é aprann rézoud li nan intérè mas yo, anba diréksyon révolisyonè prol étarya-a.


Evénman moua avril yo an Dominikani; événman moua pasé yo an Ayiti, nan Gona yiv, Okap..., mété klè dévan je fbs ré-' volisyonè-yo  nésésité  dévlopé  mouvman révolisyonè konsékan maksis-1éninis la nan tou 2 péyi yo.  Evénman sa-yo montré nou you foua ankb, klas dominant-yo chi-ta sou you barik poud.
Kanmarad, ann mété dite nan barik la pou li soté anba dèyè klas dominant yo!
VIV INTENASYONALISM PROLETARYIN AN ! VIV LIT PEP DOMINIKIN AN !
                                        
                                           MESAJ SOLIDARITE
KOMITÉ INITÉ-LIT-INITÉ
AK LIT POPILÈ YO AN AYITI !
Komité Inité-Lit-Inité ap fè voua li kontré ak voua tout patriybt ak progré-sis ki kanpé pou dénonsé réprésyon ki sot /râpé set in séktè nan mas popilè yo nan fin moua mé-a nan péyi-a. Komité Inité-Lit-Inité ap fè voua li kontré ak voua tout progrésis ak patriybt ki levé kanpé pou apiyé lit popilè yo ki té déchinnin nan péyi-a nan fin moua me sa-a ankb.
ANSANM BO KOTE PEP AYISYIN AN,
MAS DOMINIKEN YO GIN POU LOUVRI CHIMÏN
SOSYALISM LA !
                   ABA REPRESYON SOVAJ ANTIPEP KLAS DOMINANT DOMINIKIN YO ! !

 
tan,   klas  domi-ansanm   ak   alyé yo,
Tankou nou-minm nan Komité Inité-Lit-Initê toujou montré li atrave divès po-zisyon n-ap pran dépi kèk nant yo nan péyi-a, inpéryalis yo, chita sou you barik poud. E barik la ap pété nan figi yo. Sa vie di pou nou,potansyèl lit mas-yo trè gran. Sa vie di t ou pou nou, fas a potansyèl sa-a, klas dominant yo ap fè t ou sa yo kapab pou anpéché potansyèl-la manifesté li nan dé lit konkrèt. Se pou sa, klas dominant yo ap ogmanté réprésyon sou mas yo chak j ou pi plis. Min se pou sa t ou, klas dominant yo ap chèchê dot altènativ. Dot moun ap prézantê tèt-yo kbm altènativ pou sévi klas dominant yo ak inpéryalis yo.
Pou nou-minm, péyi-a ap travèsé you kriz ki di é ki prof on. Klas dominant yo ansanm ak inpéryalis yo pa fouti rétiré péyi-a nan kriz sa-a.
Nou toujou di, é n-ap di li anko, kriz la ap aprofondi li. Kondisyon mas-yo ap viv jounin jodi-a ap v i-n pi difisil. Min t ou, kbm nou toujou di li, é n-ap rédi li la-a, mas-yo pa
ABA  RÉPRESYON  ANTIPOPILÈ  Al fe     ANN  KONSOLIDÉ  KONFYANS  NOU NAN  MAS  YO!
Sb'v
rété bra kouazé, yo pap rété bra kouazé. Ak aprofondi sman kriz la, lit mas-yo t ou ap kontinyé dévlopé malgré tout kalité réprésyon k-ap fèt yo. Se vré, a sètin moman, mas-yo ka fè dé pa annaryè. Min, pa pè ! Lit mas-yo gin pou répèsé ak plis fbs. Bonbadopol is, Gonayiv, Okap, Inch, Kinskbf, etc., tout koté sa yo montré nou sa klèman. Sou koté soulèvman sa-yo, nou pa doué souzéstimé divès grèv ouvriyé ki kbmansé rélansé ak fbs dépi nan ané 1982. Pou nou, se globalman lit-yo ap monté. E dévlopman lit-yo ap gin dé gro éfè sou konjonkt i-a .
Nou-minm, nan Komité Inité-Lit-Inité, nou pansé lit sa-yo gin ladan yo tout j èm tout fbs nésêsè pou yo kontinyé van-sé. Nou pansé lit sa-yo gin pou yo kontinyé vansé. Nou pansé tou nou-minm mak-sis-léninis, nou gin you rbl inpbtan pou nou joué nan pèmèt lit sa-yo pasê a you nivo kalitativman pi él.vé. Pou lit sa-yo vansé é rivé lan ob'jéktif ki se pouvoua popilè a anba diktati prolétarya-a, fb mas-yo bganizé. Kominis yo, maksis-lêni-nis yo, ap travay nan sans sa-a. Responsabilité yo nan moman an, se ,kontinyé t ravay yo nan péyi-a minm, pou lit sa yo rivé fè bon kalitatif yo doué fè-a.
Nou pansé t ou , progrésis yo ak pat ri -ybt yo nan émigrasyon an ta doué sipoté fèmêman lit sa-yo, solidarizé-yo ak yo, aprann dé yo. Yo ta doué patisipé nan t ravay konsékan k-ap pèmèt plis moun kon-prann lit mas-yo, solidarizé ak mas-yo. Sa ki kapab yo ta doué anvizajé kontribyê dirëktéman nan péyi-a nan t ravay k-ap pè-mèt bon ka1itatif la fèt.
Soulèvman mas popilè-yo montré nou you lot foua ankb, kapasité mas-yo. Yo montré nou potansyèl mas-yo. Yo montré nou tou, nan konjonkti-a gin dot gro batay ki pral vini toujou: Min soulèvman mas popilè-yo raplé nou tou, nésésité kontinyé travay pou konstoui bganizasyon otonom mas-yo nan mas-yo minm.
San bganizasyon, lit popilè yo pap rivé at i'nn obj ékt i f yo!
VIV LIT POPILE YO!
Ann t ravay pou dévlopé avangad révolisyonè prolétarya ayisyin an!

LJ NJ
ANEKS
Nan  aneks   sa-a,   n-ap pibliyé  2   trak Komité   Inité-Lit-Inité   ta   fè sikilé pou   invité patriybt  yo,   progrêsis yo  ak   rêvolisyonè yo nan  2 aktivité Komité-a   t-ap   oganizé pou  komémoré  50  ané   lit    mouvman    ko-    '-.-'^ mini s  ayisyin  an .-
' :-       "   •         '       "   :   •   '    ':    ANEKS  I '    •       y         ;' .-   '.    " ^   '    ' ••'^
Les préjugés sont toujours au service des classes rétrogrades. Mais il en est un qui mérite, de la part des patriotes haïtiens, et mime de certains progressistes, un questionnement assez rigoureux.  Ce préjugé relève de l'anticommunisme vulgaire. Mais, rien de bien mystérieux dans tout cela, car avec l'apparition de deux classes antagoniques caractérisant le capitalisme, c'est-à-dire le prolétariat et la bourgeoisie, sont aussi apparus deux projets de société antagoniques.  Ces deux classes se distinguent fondamentalement par le fait que l'une, la bourgeoisie, s'est appropriée par divers moyens (rapine, crime,-expropriation de toute sorte) les moyens de production et a pu ainsi consolider sous de nouvelles formes le régime de la propriété privée des moyens de production.  L'autre, le prolétariat, n'ayant que sa force de travail, vit dans un "esclavage salarié".  Les intérêts de ces classes les opposent fondamentalement, L'une d'elles lutte pour le maintien de s£ propriété privée.  L'autre lutte pour l'abolition de toute exploitation, et pour cela, elle lutte pour l'avènement d'une société nouvelle où disparaîtra exploitation et classes sociales, une société d'abondance:  la société communiste.  C'est dans le but de contrecarrer un tel projet de société que la bourgeoisie fait tout son possible pour diffuser sa conception du monde et 1'imposer aux classes qu'elle domine.  Pour ce faire, elle a, dès le début, entrepris un travail de dénigrement du communisme.

Dès lors, beaucoup de^^HK-iotes qui ne se s ont V^^^^^^Bis d'où provenaient les idées reçues, tendent évidemment à croire que le cSmBuBHil^'est rien d'autre qu'un système où "l'on ne peut posséder plusieurs vêtements, radios ou appareils de télévision".  Ou encore, le communisme leur apparaît comme un système où "l'on ne^peut jouir de sa liberté.  C'est le totalitarisme".  Cependant, ces compatriotes trompés par la bourgeoisie ne se demande jamais si, dans la société où ils vivent à l'heure actuelle, la grande majorité jouit de "liberté", et de quelle liberté? Nous les invitons à se reporter à Haïti dans la présente conjoncture, ou encore à Haïti sous les gouvernements précédents.  Nous les invitons à se reporter aux Etats-Unis où la loi interdit toute lutte allant dans les intérêts réels des exploités, toute lutte contre l'exploitation, et où les forces répressives n'existent que pour imposer aux classes^ dominées la domination multiforme de la bourgeoisie, tout en imposant aux pays dominés la domination impérialiste, le pillage, les "dictatures" les plus rétrogrades.  A ce titre, les rapports entre Haïti et les Etats-Unis peuvent déjà en dire long.
Pour assurer sa domination, la bourgeoisie internationale fait un travail de matraquage idéologique anticommuniste dont beaucoup de patriotes sont victimes.  En effet, ils ne font que reprendre les idées anticommunistes de réactionnaires tels que Reagan, Duvalier, Lafontant, Grégoire Eugène, l'équipe de Haïti Observateur, et tant d'autres encore, sans se poser de questions.  Ce suivisme aveugle ne sert en définitive que l'intérêt des classes réactionnaires au niveau international.
1934 - 1984, voilà 50 années depuis qu'un nombre considérable de compatriotes ayant opté pour la cause des masses populaires et, dans certains cas, pour celle du prolétariat, travaille dans des conditions très difficiles afin de construire une alternative révolutionnaire permettant d'ouvrir une autre voie pour notre pays et contribuer ainsi au passage à un monde débarrassé de toute exploitation de l'homme par l'homme.
De 1932 à 1934, Jacques Roumain et d'autres intellectuels haïtiens, tout en luttant
contre l'occupation américaine, prirent conscience que seules les classes exploitées peuvent lutter de façon efficace pour bâtir un avenir meilleur; et que seul le prolétariat , porteur d'une alternative nouvelle conduisant scientifiquement au communisme, peut, en liaison étroite avec ses alliés, offrir cette alternative. Mais, pour cela, il faut bien que le prolétariat s'organise en tant que classe.  C'est ainsi que, partant de cette vérité historique, ils donnèrent naissance au premier Parti Communiste Haïtien (PCH).
1934 - 1984, 50 années de luttes,t,pour le développement de l'alternative prolétarienne.
1934 - 1984, 50 années d'erreurs, de reculs, mais aussi d'avancées.  1934 - 1984, 5O années où un nombre considérable d'Haïtiens ayant opté pour la cause des masses populaires ont donné, et continuent à donner leur vie, pour construire une telle alternative.
Le COMITE UNITE-LUTTE-UNITE invite tous les patriotes haïtiens à combattre en eux-mêmes et chez leurs camarades tous préjugés anticommunistes; préjugés qui ne font que servir les classes dominantes haïtiennes et la bourgeoisie impérialiste.  Le COMITE UNITE-LUTTE-UNITE invite les patriotes à s'efforcer de connaître ce qu'est réellement le communisme, son caractère inéluctable.  Le COMITE UNITE-LUTTE-UNITE invite les patriotes haïtiens à chercher à connaître le mouvement communiste haïtien, ce qu'il a été, sa réalité présente, ses perspectives.^ Le Comité les invite à lutter, à résister au matraquage idéologique de la bourgeoisie internationale qui ne fait que diviser le camp des exploités et de tous les Opprimés.
Certes, la pratique de certains faux communistes et de certains politiciens arrivistes usurpant le titre de communistes, aussi bien que la pratique de certains opportunistes à l'intérieur du mouvement ouvrier international ou du mouvement révolutionnaire haïtien, et leur exemple négatif contribuent grandement au dénigrement orchestré par la bourgeoisie internationale.  Il suffit de penser au rôle néfaste que joue aujourd'hui la Russie à l'échelle internationale.  Après une lutte révolutionnaire authentique,  après des pratiques allant dans 1'intérêt- des masses populaires, la lutte de classe qui s'est développée en Russie l'a, par la suite, transformée en un nouveau pays impérialiste.  Le prolétariat et la petite-bourgeoisie y sont opprimés.  Le prolétariat russe, en dépit de certains acquis sociaux, subit de plus en plus une exploitation effrénée.  Il en est de même dans les autres pays soi-disant socialistes.  Mais, qui pis est, la Russie intensifie progressivement ses pratiques impérialistes: échange  , inégal avec des pays dominés, imposition à différents pays d'une politique servile, construction de bases militaires dans les pays sous sa dépendance, exportation de capitaux pour s'approprier une plus-value, intervention militaire en Afghanistan, en Eri-thrée, etc., course aux armements pour le repartage du monde.
D'autre part, dans les paya comme le nôtre, 1'impérialisme russe arrivent à compter sur des valets qui s'affublent du titre de communistes ou de "progressistes" pour mieux freiner le mouvement révolutionnaire des peuples.  Dans le contexte haïtien, leur travail est renforcé par la pratique de plusieurs courants opportunistes.  Dans le contexte haïtien encore, les faux communistes sont regroupés principalement dans le Parti Unifié des "Communistes" Haïtiens (PU"C"H), et dans 1'émigration, ils pataugent dans la fange révisionniste du journal "Haïti Progrès".
Ils sont obligés, malgré eux, d'agiter certaines questions ayant à voir avec les intérêts des masses; et qu^nd cela leur est nécessaire, ils parlent de "solidarité internationale".  Mais, en réalité, une telle démarche leur sert d'abord à s'attirer une clientèle et jouir de la sympathie de certains compatriotes qu'ils arrivent à tromper.  Une telle démarche leur sert aussi à alimenter la lutte qu'ils mènent contre leurs rivaux.  C'est-à-dire les représentants attitrés des classes dominantes et de l'impérialisme américain.  Face à une droite ultra réactionnaire, ils se donnent des allures de progressistes.  Mais il leur suffit de définir une pratique concrète pour
qu'ils se démasquent aussitôt.  Alors sommes-nous témoins de leur-collaboration ouverte avec les classes dominantes et leurs représentants, de leur pratique politicienne afin d'utiliser certains secteurs mobilisables; alors sommes-nous témoins de leurs coups bas, de leurs manoeuvres, de leur absence d'auto-critique, de leur bureaucratisme à outrance; alors sommes-nous témoins encore de leur pratique démobilisatrice, de leur concurrence avec la droite réactionnaire, de leur propagande sournoise correspondant à une servilité objective vis-à-vis des impérialistes pour se créer une place sur l'échiquier politique bourgeois.  En même temps, ils s'acharnent de façon hystérique contre toutes idées et pratiques progressistes.  En fait, même les termes de communiste, de prolétariat et de progressiste les effraient et, en bons réactionnaires, ils essaient de les ridiculiser ainsi que ceux qui défendent à l'heure présente les pratiques prolétariennes.
Tous ces faits, dans la pratique, contribuent à dénigrer le communisme.  Tous ces faits ne font que servir la bourgeoisie internationale.  Aussi, est-ce pourquoi nous du COMITE UNITE-LUTTE-UNITE, nous convions les patriotes à aiguiser leur esprit critique afin de ne pas se limiter au superficiel, au clinquant et au spectaculaire. Certes, 1934-1984, comme nous l'avons dit, représentent 50 années de lutte.  Néanmoins, le mouvement communiste haïtien reste encore faible et le travail pour le construire doit se poursuivre avec acharnement tout en se délimitant de façon claire et nette des politiciens déguisés en "communistes" ou "progressistes".
Dans cet esprit de mobilisation contre les forces rétrogrades qui barrent l'avenir,
le COMITE UNITE-LUTTE-UNITE invite les patriotes et progressistes haïtiens à deux
activités qu'il organise pour commémorer les 50 années de luttes1 du mouvement communiste
haïtien..                                                        
"L'histoire (écrite) de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classes.h De plus , l'histoire écrite des peuples ne se situe jamais en dehors de la lutte de classes. Et cette vérité générale est aussi pleinement applicable au cas du peuple haïtien.
Nous pouvons affirmer que, de façon dominante, l'histoire que nous imposent les classes exploiteuses haïtiennes n'est rien d'autre qu'une vision tronquée, étriquée et déformée de la réalité sociale haïtienne.  Très peu d'Haïtiens, par exemple, savent qu'en 1934 prit naissance en Haïti, la première organisation politique qui opta p'our la défense des intérêts du prolétariat haïtien et des classes opprimées haïtiennes en général.  Rares sont ceux qui savent qu'une telle prise de position fut suivie dès la fin des années 30, d'une répression éhontée, brutale.  Rares encore sont ceux qui savent que   "' celle-ci ne put cependant aucunement bloquer le développement d'autres organisations qui continuèrent, en dépit de leurs faiblesses et lacunes, à consolider et développer la même alternative à travers des luttes continues.
1934-1984, 50 années de luttes pour la construction et le développement d'un mouvement communiste, un mouvement authentiquement prolétarien!
1934-1984, 50 années de l'histoire d'Haïti.  50 années qui, replacées dans le contexte de la lutte de classes, et plus précisément de ses perspectives de développement dans l'intérêt des masses populaires et du prolétariat en particulier, sont marquées du rouge indélébile du courage et de la détermination, du rouge du sang d'un grand nombre de patriotes, progressistes et révolutionnaires qui étaient arrivés à comprendre que l'alternative communiste est la seule alternative révolutionnaire qui permette 1'avan-ceaent réel des masses haïtiennes.

Patriotes  et  progressistes  haïtiens,   il  est   de  votre   devoir  de   connaître  ces   aspects de  notre  histoire  de  peuple.     Patriotes  et  progressistes  haïtiens,   la  propagande  anticommuniste  des  classes  dominantes  haïtiennes  et  des   impérialistes,   alimentée  par  les pratiques négatives  des  faux communistes  aux niveaux national  et   international,   n'a qu'un  seul  but:     VOUS  EMPECHER DE VOUS   INFORMER ET  D'OPTER EN  TOUTE  CONSCIENCE  pour   la voie  qui  correspond  aux  intérêts  réels  des masses  et  du pays.
Apprenons  à   les  connaître!
Apprenons   à   les   identifier   pour   faire   avancer le mouvement.
1934-1984,   50  années  de   luttes.
1934-1984,   50  années  d'erreurs, mouvement !
1934-1984,   50  années  d1   "enseignement  des  conditions  de   la  libération du prolétariat*,
classe  d'avant-garde!    fï
Le  COMITE UNITE-LUTTE-UNITE vous  invite  tous,   patriotes  conséquents et
progressistes  haïtiens,   à deux activités   commémorâtives  de  ces   50 années
de  luttes  pour en tirer les  leçons  indispensables.