Fil de navigation

  An n fè  NPCH ( ML) tounen yon fos chanjman nan Peyi a.

AVETISMAN

Ti not  sa a te dwe parèt depi lontan

Nou pwofite okazyon ke peyi a ap travèse ak pwogram prezidan an( karavann chanjman an) pou nou mete ti zouti sa a nan men tout selil rejyonal yo, tout selil konminal yo. Se fason panou, se jan sa nou travay nan tout peyi a.

Gwo desizyon nan okazyon 17 rekôt kafe, kakawo,Diri, Pwa  pran pou nou di:"F o k Pati NPCH (ML) a tounen yon gwo zouti chanjman nan mitan pèp ayisyen an.

 

Pou nou rive la, nou travèse anpil baryè, nou pile anpil pikan, nou travèse anpil pas dlo, nou monte anpil mon, nou pran soley, nou pra lapli, nou pa tonbe, nou pa lage, paske je nou rete fikse sou Pati a, li menm ki ban nou fos, kouray pou nou vanse.

Ideyal nou, se fè chak moun jwenn diyite moun li, se mete l kanpe byen dwat. An menm tan nou vle ede l nan vi ke lap mennen an. Nou vle patisip nan tout goumen ak pèp la nan  tout jan e nan tout mannyè.

Ane sa, 2018, se yon lane kap difisil anpil. Prezidan ap pale de karavan chanjman. Zanmi prezidan an, pa kontan sal di a e sal ap fè yo. Pral gen anpil goumen ant yo menm. 

Nan ki Pati politik prezidan an ye? Ki kote li pran ide sa li vle devlope a? Li pale de payzanri? Eske prezidan konn sityasyon moun an deyo vre? 

Nou menm nan NPCH, nou konnen ke militan nou yo gen zouti nan men yo pou yo analize e konprann sa kap di la. Nan fomasyon ke nou bay, nou asire ke pa gen manti nan sa. 

Jounen jodiya, nou wè ke pati politik ki rantre nan lod tradisyonèl yo, jan enperyalis yo mande l yo, pa renmèt an yen.

Nap konstate ke 1) Depi Pitit Desalinn  pa pran beton an, tout lot pati rantre nan twou.2) Sak pi rèd la, yo pa fè okenn travay ak militan yo, pa gen fomasyon. 3) Tout militan "pati" ki al nan eleksyon yo pa gen okenn fomasyon politik. Nou rekonnèt ke gen anpil maksis  kap diskite nan salon( les marxistes de salon). Men nan 17 lane travay sou teren an, nou rankontre kèk nèg kap feraye nan Kan Pèp la. Sa ban nou anpil kouray pou nou avanse nan travay fomasyon an.

Ki sa nou ta renmen pou ane sa, 

1)Nou kontinye bay fomasyon pou klere je moun yo e fè pran konsyans.

2)Nou kontinye ap travay ak ouvriye nan izinn yo, faktori yo. Nap fè sa nou kapab pou militan nou yo jwenn travay nan izin pou yo sa konnen tout bon vre sa yo rele al travay nan izin ou ben faktori. Nou gen anpil militan kap travay nan konbit, 

        3) Nou mete bon zouti idwolojik nan men peyzan yo pou yon pa kwè nan demonstrasyon. Men si nan peyi nou gen plis peyizan pase ouvriye, se klas ouvriye a ki pran plis brimad.
        
        4) Nou travay ak sendika yo.
Fok nou gen kouray pou nou di ke Mouvman Peyzan Papay, pedi piye. Sèlman, Tèt Kole Ti Peyzan ap frape di e nèt al kole. Li bezwen fomasyon politik pou ranfose l.
        
        5) Nou fet pou nou la pou nou patisipe ak ouvrie yo, pwofesè yo, nan lit ke yap mennen pou salè yo ogmante. Ane sa, sityasyon ap pidi, paske enperyalis yo ap chache fè lagè pou ka melanje sityasyon nasyonal ak entènasyonal la.( à suivre)